logotyp_inspekcja weterynaryjna logo BIP
Zadania PIW >> ZADANIA POWIATOWGO LEKARZA WETERYNARII
ZADANIA POWIATOWGO LEKARZA WETERYNARII
Utworzono: 2012-06-22
Autor dokumentu: Ryszard Horbanowicz
Komórka organizacyjna: ---
Treść

ZADANIA POWIATOWGO LEKARZA WETERYNARII1.Powiatowy Inspektorat zapewnia wykonywanie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii zadań wynikających z ustaw, o których mowa w § 1, w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego, w szczególności przez:

 

1.zwalczanie:

 

 

a. chorób zakaźnych zwierząt, w tym zapobieganie wystąpieniu, wykrywanie i likwidowanie ognisk tych chorób;

b. chorób zwierząt, które mogą być przenoszone na człowieka ze zwierzęcia lub przez produkty pochodzenia zwierzęcego, zwanych "zoonozami" lub biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących te choroby;

 

2. monitorowanie zakażeń zwierząt;

 

3. badanie zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego;

 

4. przeprowadzanie:

 

a. weterynaryjnej kontroli granicznej,

b. kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu;,

c. Kontroli na miejscu w zakresie przestrzegania wymogów wskazanych w załączniku II pkt. A ust. 6-8 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 18 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników;

 

5. sprawowanie nadzoru nad:

 

a. bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej,

b. wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,

c.  wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz, dodatków stosowanych w ży-wieniu zwierząt, organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczo-nych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz nad transgranicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfiko-wanych przeznaczonych do użytku paszowego,

d.  zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego i jaj wylęgowych drobiu

e. obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych,

f. wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych,

g. przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,

h. przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczania zwierząt,

i. przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie,

j. utrzymywaniem, hodowlą, prowadzeniem ewidencji zwierząt doświadczalnych w jednostkach doświadczalnych, hodowlanych i u dostawców;

 

6. prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt i środkach żywienia zwierząt;

 

7. prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej;

 

8. przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych raz paszach od organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w zakresie kompetencji tych inspekcji, oraz od organów Inspekcji Handlowej o niebezpiecznych produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego oraz ocena ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpiecznym produktem żywnościowym lub paszą, a następnie przekazywanie tych informacji do kierującego siecią systemu RASFF, o którym mowa w art. 85 ustawy z dnia 26 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. Nr 171, poz. 1225 z późn. zmianami).

 

2. Powiatowy Inspektorat realizuje również inne niż określone w ust. 1 i 2 zadania nałożone na Powiatowego Lekarza Weterynarii, wynikające z ustaw szczególnych i aktów wykonawczych, w tym z:

 

1. ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r., o organizmach genetycznie zmodyfikowanych ( Dz.U. z 2007 r., Nr 36, poz. 233 z późn. zm.),

2. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.),

3. ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r., o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2005r., Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.),

4. ustawy z dnia 6 września 2001 r., o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.),

5. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm).

Data i czas wprowadzenia: 2012-06-22 16:17:45
Wprowadził: Ryszard Horbanowicz
Data i czas ostatniej modyfikacji: 2012-12-12 09:59:03
Modyfikował: Ryszard Horbanowicz

Drukuj

logo małe inspekcja weterynaryjna
Stronę odwiedziło 80573 osób
instrukcja obsługi BIP | obsługa techniczna: mssk